Amerika’da Türk CPA Muhasebe ?irketi

Temiz CPA PLLC, Amerika Birle?ik Devletlerin’de hizmet veren Yeminli Mali Mü?avirlik Bürosudur - CPA Firm-. Temiz CPA PLLC, kurum olarak Certified Public Accountant - Yeminli Mali Mü?avirlik - belgesinin sahibi olup Amerika genelinde bütün eyaletlerde bireysel ve kurumsal ki?ilere hizmet verme yetkisine sahiptir ve Türk - Amerikan ?ah?s ve ?irketlerine vergi, muhasebe ve dani?manl?k hizmeti vermektedir.

Hizmet verdi?imiz alanlar

 • Vergi Bildirimi - ki?isel ve kurumsal -
 • Muhasebe hizmetleri
 • Quickbooks hizmetleri
 • Bordro, maa?, payroll düzenlenmesi
 • IRS – Federal – ve Eyalet vergi ceza ve problemleri çözülmesi
 • Vergi dan??manl??? - ?ah?s ve ?irket -
 • Finansal ve mali tablolar?n haz?rlanmas?
 • Finansal ve mali tablolar?n analizi
 • Amerika’da ?irket kurulmasi ve kapat?lmas?
 • Mali Mü?avirlik ve Finansal dan??manl?k
 • Eyalet vergi beyannameleri

Muhasebe, Mü?avirlik ve Dan??manl?k verdi?imiz bazi sektörler

 • ?n?aat ve Emlak ?irketleri – Construction and Real estate
 • Araba galeri ?irketleri – Car Dealership
 • E-ticaret online sat?? kanallar? – Amazon, Etsy, eBay, e-retail
 • Fiziki sat?? kanallar? – Retail stores
 • Lojistik ve nakliye ?irketleri – Logistics, Trucking and Transportation
 • Üretim ve Depolama ?irketleri – Manufacturing and Warehouse
 • Hizmet ?irketleri – Service Sector, Cafe, Restaurant

Mustafa TEMIZ, CPA - Certified Public Accountant – Yeminli Mali Mü?avir

Mustafa Temiz Muhasebe Master derecesini 2007 senesinde Texas Üniversitesinden alm?? ve takip eden y?llarda uluslararas? muhasebe ve finansal denetim/dan??manl?k firmalar?nda çal??m??t?r. Büyük ve küçük ölçekli bir çok kuruma denetim ve dan??manl?k hizmeti verdigi bu y?llar?n sonunda TEMIZ CPA PLLC firmasi ile Türk ve Amerikan ?ah?s ve ?irketlere vergi, muhasebe ve dani?manl?k hizmeti vermektedir.

2009 y?l?ndan beri Certified Public Accountant (CPA) - Yeminli Mali Mü?avirlik –sertifikasina sahip olan Mustafa Temiz, TEMIZ CPA PLLC Yeminli Mali Mü?avirlik firmasinda IRS Federal ve eyalet vergi beyannemesi bildirimi, genel muhasebe hizmetleri, finansal tablolar?n haz?rlanmas?, IRS ve Eyalet vergi sorunlar?n?n çözümü ve Amerika’da ?irket kurulmas? gibi konularda hizmet sunmaktad?r.


Amerika’da Vergi ve Muhasebe - Genel Bilgiler -

ABD’de çal??an veya ticaret yapan ki?i ve kurumlar?n federal, eyalet, bölge, ?ehir baz?nda bildirim yapmak zorunda oldu?u çe?itli vergiler vard?r. Federal vergi beyannamelerinin baz?lar?n?n son bildirim tarihleri su sekildedir:

 • En az 2 sahipli ortakl?klar için 1065 Federal Vergi Bildirimi - 15 Mart

  Ortakl?k (partnership) yap?s? vergisel aç?dan ak??kan kurumlar (pass-through) oldu?u için kurum baz?nda federal vergi ödemez ancak ortaklara K-1 formu ç?kar?l?r ve ortaklar bu gelir ve gider formunu kendi ?ahsi 1040 bildiriminde kullan?r. Partnership yap?s? her ne kadar federal olarak vergi vermiyor olsa da eyalet, bölge, ?ehir baz?nda vergi yükümlülükleri olabilir

  .
 • ?ah?slar ve tek sahipli ?irketler için 1040 Federal Vergi Bildirimi - 15 Nisan

  ?ah?slar?n kendi gelirlerini, tek sahipli LLC ?irketlerini, Ortakl?ktan gelen K-1 formlar?n?, ve di?er ?ahsi gelir giderlerini bildirdikleri vergi beyanname türüdür. Tek sahipli LLC ?irketi, ?ahsi ?ah?s ?irketleri (Sole Proprietorship) veya Sosyal Güvenlik Numaras? (SSN) üzerine kay?tl? Amazon, Etsy, Ebay, Uber, Doordash gibi islerin 1040 ?ah?s beyannamesinin Form C (Schedule C) de gelir ve giderlerinin eksiksiz ?ekilde bildirilmesi gerekmektedir.

  Kurumlar ve ?irketler Ocak ay? içinde 1095, 1098, 1099 formlar?n? genellikle email veya posta adresinize göndermekle beraber, baz? formlar? sizin ilgili web sayfas?ndan veya kurumdan alman?z gerekebilir.

  E?er Obamacare olarak da adland?r?lan Genel Sa?l?k sigortas?ndan faydalan?yor iseniz 1095-A (Healthcare Insurance Marketplace) formunu healthcare.gov adresindeki hesabinizin ‘Tax Forms’ bölümünden alman?z gerekmektedir.

  Bu formlar?n eksik oldu?u beyannameler IRS kontrollorine tak?l?p sonras?nda düzeltme ve ceza mektuplari gelmektedir.

 • Vergi kurallar?i gere?i yerle?ik say?lmayan ?ah?s 1040-NR Federal Vergi Bildirimi - 15 Nisan

  Vergi kanunlar? aç?s?ndan yerle?ik say?lmayan ancak ABD’de geliri veya ortakl?k veya ?irket paylar?ndan geliri olan ?ah?slar?n bildirmekle yükümlü oldu?u beyannamesidir.

 • ?irketler için 1120 C-S Federal Vergi Bildirimi - 15 Nisan

  ?irket (Corporation – Inc) yap?s?nda olan kurumlar?n bildirmekle yükümlü oldu?u vergi beyannamesidir.

 • Kâr amac? gütmeyen kurulu? 990 Federal Vergi Bildirimi - 15 May?s

  Kâr amac? gütmeyen dernek ve vakiflarin (Charity and Non-Profit Entities) bildirmekle yükümlü oldu?u vergi beyannemesidir.

Yukarida belirtilen ilgili beyannamelerde tahmini gelir giderleri bildirerek ve tahmini vergi borcu taksitlerini ödeyerek Uzatma (extension) hakki ile 6 ay daha eklenebilir. Zamaninda bildirilmeyen, gecikme ile yapilan beyannameler icin sonraki senelerde adresinize penalti cezalari gelecektir.

2020 Covid19 Pandemi surecinde federal hükümetin ?ah?slara yard?m için verdi?i stimulus ödemelerinden bir k?sm? çe?itli nedenlerden dolay? hesaplara ve adreslere ula?mad??? veya aile bireylerine eksik ödemelerin oldu?u durumlar oldu. 2020 senesinin vergi beyannamesinin düzenlenece?i 2021 y?l?nda ?yile?tirme Geri Ödemesi (Recovery Rebate Credit) formu ile bu rakamlar tamamlanm?? olacak.

Eksiklikleri olmakla beraber Amerika’nin nüfus say?s? ekonomik büyüklü?ü, toplanan vergi büyüklü?ü ve IRS çal??an say?s? oranlar? dü?ünüldü?ünde dünyan?n en basarili vergi kurumudur. Bu basarisinin temelinde muhasebenin e?le?me ilkesinin kontrolünü verimli ve s?k? ?ekilde yapmas? yatmaktad?r. IRS’in çift tarafl? kontrol sistemine a?a??daki örnekle aç?klayabiliriz.

turkish cpa

Amazon/Etsy gibi e-retail servis sa?lay?c?lar? ?ah?s ve ?irketlerin o seneye ait gelir giderlerini özetledi?i 1099 formunu olu?turur. ?ah?s ve ?irketlerin bu formu hesaplar?na girerek almas? ve vergi beyannamesinde bildirmesi beklenir.

Amazon/Etsy bu formlar? ayr?ca IRS’e bildirmekte ve ?ah?s/?irketlerin beyan etti?i rakam ile Amazon/Etsy beyan etti?i rakamlar?n e?le?mesi gerekmektedir.

IRS bu çift tarafl? kontrol sistemi ile eksik veya örtü?meyen rakamlar dolay?s?yla sonras?nda mektuplar göndermekte ve do?ru rakam? hesaplamaya çal??maktad?r ve bu mekanizma ile ayr?ca Amazon/Etsy gibi ?irketlerin de hesaplar?n? kontrol etmektedir.

W-2, 1099-Misc, 1099-NEC, 1099-K, 1095-A, 1098, 1098-B, 1098-T gibi tüm formlarda bu do?rulama sistemi i?ledi?i için bu formlar?n eksiksiz ?ekilde vergi beyannamesinde yans?t?lmas? gerekmektedir.

Nasil Beyanname yapilir?

Vergi beyannamesi i?lemlerini belli ?artlar dahilinde IRS’in IRS Free File sayfas?ndan ücretsiz olarak kendiniz yapma seçene?i oldu?u gibi bu i?lemleri vergi haz?rlay?c?lar? ve CPA Firmalar? ile ücret karsili?i ile de yapabilirsiniz. Çal??mak istedi?iniz ki?i veya kurumun Sertifika ve Lisanslar?n?, ilgili muhasebeciye sorma hakkiniz oldu?u gibi ve onun da bu lisanslar?n? gösterme zorunlulu?u vard?r. Ayr?ca CPA do?rulama sitesinde CPAverify bu ara?t?rmay? kendiniz de yapabilir ve CPA Lisans? olmad??? halde kendisini CPA olarak tan?tan veya tan?t?lmas?na z?mni (implicitly) izin vermenin Federal ve tüm eyaletlerde suç oldu?unu bilmek gerekir.

turkish cpa

Muhasebenin Temel ?lkelerinden Baz?lar?

Dönemsellik - Periodicity

Dönemsellik kavram?, ?ahs?n veya ?irketin sinirsiz dü?ünülen ömrünün, muhasebesel de?erlendirilmesinin belli donemler içinde yap?lmas? ve sonuçlar?n o dönem içinde tahakkuk ettirilmesidir. Vergi Beyannamesi ile ilgili örnek verecek olursak, bir ?irket 2020 vergi beyan?nda bulunurken 2020 senesine ait gelir ve giderleri beyan etmesi gerekir, 2018-2019 senesinde olu?an gelir ve giderleri vergi avantaj? sa?lamak amac?yla kümülatif olarak 2020’de de?erlendirilemez.

Tutarl?l?k - Consistency

Tutarl?l?k kavram? isletmenin mali durumunun do?ru ortaya konmas? için donemler içinde secilen muhasebe tekniklerinin birbiriyle örtü?mesini gerekti?idir. Örne?in stok takibinde bir sene ilk giren ilk ç?kar yöntemi (FIFO), di?er sene son giren ilk ç?kar yöntemine (LIFO) geçmesidir.

Tarafs?zl?k ve Belgelendirme - Reliability

??letmede yap?lan tüm i?lemlerin ve Muhasebe kay?tlar?n?n gerçek durumu yans?tan ?ekilde objektif belgelere dayanmas?d?r. Amerikan Vergi Beyanname surecinde IRS ?irket ve ?ah?slar? iyi niyetli ki?iler olarak dü?ünür ve beyanlar?n? esas kabul eder ve beyanname ile birlikte belgeler göndermesini ?art ko?maz, ancak herhangi bir nedenle daha sonra soruldu?unda belgelerin kay?tlar?n? ve kan?tlar?n? görmek ister.

Belgelerin Saklanma Suresi – Record Retention Periods

IRS duruma göre de?i?mekle beraber belgelerin en az 3 ile 7 sene aras?nda muhafaza edilmesini istemektedir. Vergi beyannamesi yap?lmayan durumlarda zaman asimi (Statute of limitations) islememekte ve süresiz ?ekilde kalmaktad?r, ayr?ca hile ve doland?r?c?l?k (fraud), vergi kaç?rma (tax evasion) seklinde bir durum oldu?unda bunu kamu hukuku aç?s?ndan de?erlendirmekte ve zaman asimi olmamaktad?r (Civil Tax Fraud – Criminal Tax Evasion).

Vergiden kaç?nmak yasal, vergi kaç?rmak ise suçtur – Tax avoidance is legal, but Tax evasion is crime -

Tüm eyaletlere hizmet verdi?imiz Vergi beyannamesi ve bütün Muhasebe i?lemleriniz için CPA firmam?zla irtibata geçebilirsiniz.

Stimulus Paketi

?ah?slara Stimulus Ödemeleri

?ah?slara stimulus ödemeleri $600 yeti?kinlere, $600 çocuklara olacak ?ekilde 12/29/20 tarihi ile banka hesaplar?na direct deposit olarak veya adreslere çek olarak gönderilecek, (Ki?i ba?? $2000 teklifi House’dan geçmekle beraber yürürlü?e girmesi için Senato’nun da onay? gerekli).

Ödemeler için 2019 vergi beyannamesi temel al?nacak, ve 2019 1040 Vergi beyan?ndaki Adjusted Gross Income (AGI, 1040 Tax return 8b satiri) bekarlar için $75.000'de kademeli azalarak $99.000'de, evliler için $150.000'de kademeli azalarak $198.000’de s?f?rlanacak.

Ilk paketteki ödemeyi sistemsel hatalardan dolay? eksik veya henüz almam?? ki?ilere, 2020 Tax Return bildirimi s?ras?nda sorulacak sorular ile “Recovery Rebate Credit” ?eklinde bu ödemeler tamamlanacak, böyle bir durum var ise gerek kendiniz gerek muhasebeciniz ile beyan ederken bunu bildirmeyi unutmay?niz.

??sizlik maa? yard?mlar?

Eyaletlerin verdi?i i?sizlik maa??na ilaveten, Federal hükümetin haftal?k $300 ödemesi Aral?k 2020 sonundan, 14 Mart 14 2021'e kadar olan 11 haftay? kapsayacak.

??sizlik maa? ödemeleri de vergi beyannamesinde gelir olarak hesaplanaca?? için gerek kendiniz gerek muhasebeci ile beyan ederken bunu bildirmeyi unutmay?n?z.

Küçük ??letme Kredileri

Paycheck Protection Program PPP kredileri ikinci kez ba?vuruya aç?lacak. ?kinci PPP kredisinde yeni bir kural olarak 2020 ceyreklik sat?? gelirleri 2019 ceyreklik gelirleri en az %25 dü?en isletmelere aç?k olacak ve ilk kredideki gibi 2.5 kat kural? olacak (otel, restorant, café isletmeleri için bu oran 3.5 kat olacak). PPP Kredileri, vergi beyannamesi aç?s?ndan, vergilendirilebilir kazanç olarak say?lmayacak.

Payroll Vergi Ötelemesi

Ilk pakette Nisan 30, 2021 tarihine kadar ötelenen payroll maa? ödemeleri vergisi, 2. Paket ile A?ustos 2021 tarihine kadar ötelenilebilecek.

Okullara ve Kre?lere Fon imkan?

Pandemiden dolay? zor durumda olan kre? ve okullara da ikinci destek verilecek.

Kira Yard?m?

Kira ödemekte güçlük ya?ayanlar?n, meskenlerinden ç?kart?lmas?n? önleyici destek fonlar? da bulunmaktad?r.